5STP07D1800 | Thyristor SCR | ABB

Model number:        5STP07D1800
Xuất xứ:                   Châu Âu

Phân loại               Thyristor dạng đĩa
VRM:                       2800V
IT(AV)M                  730A
IT(RMS)                  1150A
Cân nặng:               300g
Tài liệu :                 Datasheet