5STP24H2800 | Thyristor SCR | ABB

Model number:        5STP24H2800
Xuất xứ:                   Châu Âu

Phân loại               Thyristor dạng đĩa
VRM:                       2800V
IT(AV)M                  2625A
IT(RMS)                  4120A
Cân nặng:               900g