5STP27H1800 | Thyristor SCR | ABB

Model number:        5STP27H1800
Xuất xứ:                   Châu Âu

Phân loại               Thyristor dạng đĩa
VRM:                       1800V
IT(AV)M                  3000A
IT(RMS)                  4710A
Cân nặng:               900g
Tài liệu :                 Datasheet