5STP27N8500 | Thyristor SCR | ABB

Model number:        5STP27N8500
Xuất xứ:                   Châu Âu

Phân loại               Thyristor dạng đĩa
VRM:                       8500V
IT(AV)M                  2450A
IT(RMS)                  3840A
Cân nặng:               2900g
Tài liệu :                 Datasheet