5STP42L1800 | Thyristor SCR | ABB

Model number:        5STP42L1800
Xuất xứ:                   Châu Âu

Phân loại               Thyristor dạng đĩa
VRM:                       1800V
IT(AV)M                  4390A
IT(RMS)                  6890A
Cân nặng:               1450g
Tài liệu :                 Datasheet