KK1000A-1600V | Thyristor SCR

Model number:        KK1000A Y50KKE
Xuất xứ:                   Trung Quốc

Phân loại:               Thyristor dạng đĩa
IF(AV):                     1000A / 1164A
VRRM:                     800 ~ 1800V
ITSM                     14 KA
Cân nặng:               470g
Tài liệu :                 Datasheet